Wstęp deklaracji

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ropczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej poradniapp.spropczyce.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ropczycach

Telefon: (17) 22 18 457

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adres: ul. M. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce

Data publikacji strony internetowej: 18.02.2018 r. 

Serwis internetowy jest zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-02-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Została stworzona zgodnie ze standardami W3C i WCAG 2.0. Dostęp do treści jest ułatwiony poprzez korzystanie ze skrótów klawiaturowych. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

Portal został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła. Powyższe Rozporządzenie ustaliło minimalny kontrast na poziomie 4,5:1.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają audio deskrypcji,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Odnośniki

Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

Obrazki

Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
 • przełączniki zmiany kontrastu
 • przełącznik zmiany układu strony
 • przełącznik zmiany na „tryb nocny”

Skróty klawiaturowe

 • przycisk TAB zaznacza kolejny element
 • jednoczesne użycie klawiszy TAB+SHIFT zaznacza poprzedni element
 • przycisk ENTER przenosi nas do linkowanej treści
 • niektórych przypadkach możesz użyć strzałek, by zaznaczyć poprzedni/ następny element

Zgodność ze standardami

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA oraz wprowadzenie udogodnień realizujących niektóre standardy dostępności na poziomie AAA. )

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Krystian Sroka

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: (17) 22 18 457

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich:www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna:

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na parkingu obok budynku znajduje się miejsce wyznaczone dla niepełnosprawnych.

Opis dostępności wejścia do budynku

Główny budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. M. Konopnickiej 3, posiada dwa wejścia i jest ogólnie dostępny w godzinach urzędowania. Wejścia nie posiadają barier architektonicznych. Na parterze znajdują się sekretariat, w którym pracownik Poradni służy informacją, gabinet dyrekcji, a także sale dydaktyczne.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Korytarze, winda znajdujące się w/w obiekcie są ogólnodostępne i odpowiednio oznaczone, a także przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Sale dydaktyczne Sędziszów Małopolski:

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na parkingu obok budynku znajduje się miejsce wyznaczone dla niepełnosprawnych.

Opis dostępności wejścia do budynku

Sale dydaktyczne w Sędziszowie Małopolskim znajdują się przy ul. Rynek 9. Budynek w którym wynajmowane są sale posiada jedno wejście i jest ogólnie dostępny
w godzinach urzędowania. Wejście nie posiada barier architektonicznych gdyż sale dydaktyczne znajdują się na parterze budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Korytarze znajdujące się w/w obiekcie są ogólnodostępne, a także przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’, także oznaczeń w druku powiększonym dla osób niedowidzących i słabowidzących.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.