Koncepcja Pracy 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Ropczycach
na lata
 2013/2014-2017/2018

wypracowana i przyjęta przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 29.05.2013 r.

Misja: Placówka przyjazna dzieciom, uwzględniająca ich indywidualny rozwój, otwarta na potrzeby środowiska, zmierzająca ku rozwiązaniom przyszłości.

 

Wizja: Nasza pomoc, którą ofiarujemy dziecku ułatwi mu znalezienie miejsca na ziemi i w sercach innych ludzi.

 

Motto: „Raz tylko będę wędrował po ziemi,
jeżeli więc mogę jakiemuś człowiekowi uczynić coś dobrego, albo miłego
uczynię to natychmiast, nie będę odkładał do jutra.
Bo raz tylko będę wędrował po ziemi i drogi mojej więcej nie powtórzę” 

J. Galsworthy

Wartość:

Zapewnienie jakości usług na najwyższym poziomie m.in. poprzez:

 1. 1.Podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej w zakresie diagnozy
  i terapii.
 2. 2.Wspomaganie pracy przedszkoli szkół i placówek, w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

- diagnoza i terapia, profilaktyka dzieci i młodzieży,

- pedagogizacja rodziców,

- organizowanie konferencji, szkoleń Rad Pedagogicznych,

- prowadzenie grupy wsparcia pedagogów oraz rodziców dzieci z różnymi problemami,

- diagnozowanie potrzeb szkół i placówek.

 1. 3.Podniesienie jakości diagnozowania i opiniowania.
 2. 4.Zatrudnienie psychoterapeuty, neurologopedy  i pracownika biurowego (referenta).
 3. 5.Podniesienie roli Poradni w środowisku lokalnym, kreowanie jej pozytywnego wizerunku, zapewnienie miejsca w strukturze oświaty jako niezbędnego
   i oczekiwanego sojusznika szkoły i środowiska rodzinnego poprzez:
 • ·Rozszerzenie współpracy ze środowiskiem lokalnym – placówkami, partnerami, klientami – wychodzenie naprzeciw ich potrzebom.
 • ·Przygotowanie pracowników pedagogicznych Poradni  w Ropczycach do zmian wynikających z polityki oświatowej państwa.
 • ·Przeszkolenie pracowników w zakresie nowych form wspomagania pracy szkół – szkolnych organizatorów rozwoju edukacji, koordynatorów sieci współpracy.
 • ·Wypracowanie nowych form współpracy z Biblioteką Pedagogiczną
  w Sędziszowie Młp.- współorganizowanie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli
  i młodzieży.

Priorytety:

Poszerzenie oferty diagnostyczno-terapeutycznej Poradni poprzez zatrudnienie psychoterapeuty, neurologopedy, tyflopedagoga, surdopedagoga, oligofrenopedagoga.

K O N C E P C J A P R A C Y
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ropczycach
na lata 2010/2011 - 2012/2013

 

Koncepcja pracy placówki została opracowana w oparciu o:
1) Aktualne przepisy prawa oświatowego:
- ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela - tekst jednolity. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami.
- USTAWĘ z dnia 7 września 1991r. - O systemie Oświaty - tekst jednolity. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami.
- Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008r. w sprawnie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych Dz. U. Nr 173. poz. 1072.
- Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Dz. U. Nr 228, poz. 1488.
- Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży Dz. U. Nr 175. poz. 1086.
- Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Dz.U. z dnia 9 października 2009 r.
- Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej Dz. U. Nr 228 poz. 1492.
2) Priorytety Ministra Edukacji Narodowej i Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
3) Zadania statutowe placówki.
4) Potrzeby środowiska lokalnego.
5) Kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych.
6) Bazę lokalową.
7) Naszą misję, która mówi:

"Placówka przyjazna dzieciom,
uwzględniająca ich indywidualny rozwój,
otwarta na potrzeby środowiska,
zmierzająca ku rozwiązaniom przyszłości."

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ropczycach działa zgodnie z koncepcją pracy wypracowaną i przyjętą przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 22.11.2010 r.
Jesteśmy po to, aby działając profesjonalnie i współdziałając ze sobą pomagać dzieciom, młodzieży, rodzicom, nauczycielom, opiekunom w rozwiązywaniu trudnych problemów z jakimi boryka się dziecko w drodze do dorosłości ze szczególnym uwzględnieniem dziecka zdolnego oraz wymagającego specjalnych potrzeb edukacyjnych.
Celem poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
Współdziałamy i współpracujemy z placówkami działającymi na terenie naszego powiatu m. in. z: szkołami, przedszkolami, placówkami służby zdrowia, komisjami rad gmin i powiatu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, sądem rejonowym, policją, prokuraturą, Dziennym Centrum Aktywności na terenie naszego powiatu.
Do zadań poradni należy w szczególności:
- diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży;
- wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
- prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, w zależności od rozpoznanych potrzeb;
- pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, wspieranie nauczycieli w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego;
- wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego;
- pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;
- podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień (zachowań ryzykownych) i innych problemów dzieci i młodzieży;
- współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się;
- współpracę z przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych;
- współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
- wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny; wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki;
- prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
- udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.Poradnia realizuje te zadania w szczególności poprzez: diagnozowanie, opiniowanie, orzecznictwo, działalność terapeutyczną, grupy wsparcia, mediacje, interwencję kryzysową, działalność profilaktyczną, poradnictwo, konsultacje, działalność informacyjno - szkoleniową.
Powyżej opisane zadania są wspólnie analizowane m.in. w ramach ewaluacji wewnętrznej, aby można było wprowadzić zmiany w ich ofercie, wzbogacić ofertę, w celu zwiększenia atrakcyjności.
W celu lepszego funkcjonowania i rozwoju poradni prowadzony jest także wewnętrzny nadzór pedagogiczny i wspomaganie pracowników.
Poradnia dba o swój optymalny wizerunek, podejmuje działania wzbogacające lokalowe wyposażenie, w celu poprawy warunków realizacji zadań placówki.
Poprzez wzajemne współdziałanie pracowników, pracę zespołową, w atmosferze szacunku, życzliwości, tolerancji, a także współpracę z szeroko rozumianym środowiskiem poradnia analizuje, modyfikuje i rozwija całokształt swoich działań wychodząc naprzeciw potrzebom tych, do których są one adresowane.Głównymi priorytetami poradni na najbliższe lata poza systematyczną diagnozą, terapią, psychoedukacją, profilaktyką i doradztwem są:
- poszerzenie działalności poradni o diagnozę, opiniowanie, orzekanie i ewentualną terapię dzieci autystycznych, z dysfunkcjami wzroku i słuchu,
- rozszerzenie oferty warsztatów specjalistycznych dla dzieci i młodzieży,
- wyposażanie gabinetów poradni w nowe meble, zakupienie niezbędnych, aktualnych testów oraz książek i czasopism,
Koncepcja pracy poradni jest podana do wiadomości nauczycieli, uczniów i rodziców oraz wszystkich zainteresowanych (umieszczona na stronie internetowej poradni oraz na tablicy ogłoszeń).