DIAGNOZA 

Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci w wieku przedszkolnym, w młodszym i starszym wieku szkolnym oraz młodzieży nieuczącej się i niepracującej:

- diagnoza możliwości intelektualnych, 

- diagnoza gotowości szkolnej, 

- diagnoza trudności dydaktyczno-wychowawczych, 

- diagnoza dzieci i młodzieży z zaburzeniami o charakterze emocjonalnym, 

- diagnoza dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 

- diagnoza młodzieży przysposabiającej się do zawodu i dalszego kierunku kształcenia, 

- diagnoza rozwoju mowy,

- dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia, 

- diagnoza zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie.

ORZECZNICTWO

1. Orzekanie w sprawach dzieci i młodzieży kierowanych do kształcenia specjalnego dla: 

- upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, 

- upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym,

- upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, 

- autystycznych, 

- niewidomych i niedowidzących, 

- głuchych i niedosłyszących.

2. Orzekanie o potrzebie indywidualnego nauczania:

- orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

WYDAWANE OPINIE 

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

2. Wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej. 

3. Odroczenie rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego. 

4. Gotowość szkolna dziecka .

5. Zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego. 

6. Objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej.

7. Dostosowanie wymagań edukacyjnych ze względu na zaburzenia i odchylenia rozwojowe.

8. Dostosowanie wymagań edukacyjnych ze względu na specyficzne trudności w uczeniu się (dyslekcja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia). 

9. Dostosowanie warunków i form sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej do indywidualnych potrzeb ucznia. 

10. Dostosowanie warunków i form egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb ucznia.

11. Dostosowanie warunków i form egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb absolwenta. 

12. Dostosowanie warunków i form egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb ucznia. 

13. Udzielanie zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki. 

14. Przyjęcie ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy. 

15. Pierwszeństwo w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej. 

16. Zezwolenie na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu.

17. Brak przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych. 

18. Objęcie dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną w przedszkolu. 

19. Objęcie dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną w szkole lub placówce. 

20. Inne opinie o przebadanych. 

21. Informacja o wynikach diagnozy. 

TERAPIA

- prowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej wspierającej rozwój dzieci i młodzieży,

- prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii pedagogicznej,

- praca z dzieckiem dyslektycznym, 

- zajęcia z zakresu socjoterapii, 

- terapia logopedyczna zaburzeń wymowy, 

- terapia dzieci dyslektycznych.

DORADZTWO

- psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne dla dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów i nauczycieli, 

- w zakresie zapoznawania młodzieży i rodziców z czynnikami warunkującymi prawidłowy wybór dalszego kształcenia i zawodu, 

- szeroko pojęte doradztwo wychowawcze. 

PROFILAKTYKA

- obejmująca problemy uzależnień dzieci i młodzieży, 

- wspieranie rozwoju umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli poprzez pomoc w określaniu metod postępowania z uczniami przejawiającymi trudności w procesie edukacyjnym - w celu wykrycia przyczyn niepowodzeń w nauce oraz zaburzeń zachowania, 

- prowadzenie zajęć profilaktycznych wspierających rozwój osobowości dzieci i młodzieży,

- prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,

- szerzenie wiedzy logopedycznej wśród dzieci, młodzieży, nauczycieli, a przede wszystkim wśród rodziców (z uwzględnieniem okresu prenatalnego oraz wczesnej interwencji, wiek: 0-3). 

Proponowana tematyka zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży prowadzonych w szkołach lub na terenie poradni: 

- "Podnoszenie motywacji do nauki. Uczenie skutecznych technik ucznia się" - zajęcia warsztatowe dla klas V i VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum, 

- "Program z zakresu wspierania uzdolnień uczniów" - zajęcia warsztatowe, trening twórczości dla uczniów Liceów Ogólnokształcących oraz dzieci przedszkolnych, 

- "Zachowania ryzykowne wśród młodzieży - pułapka uzależnień" - zajęcia warsztatowe przeprowadzane w pierwszych klasach szkół ponadgimnazjalnych, 

- "Program wspierający rozwój osobowości oraz modelujący interakcje w grupie (z elementami psychoedukacji)"- zajęcia warsztatowe dla szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnych, 

- "Wybory szkolne i zawodowe - moje perspektywy" - zajęcia warsztatowe z doradztwa zawodowego z elementami psychoedukacji - dla uczniów klas III gimnazjum oraz ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych.