OGÓLNE INFORMACJE

W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ROPCZYCACH

Administratorem Danych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ropczycach, ul. Marii Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce, nr. tel.: 17 22-18-457, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. reprezentowana przez Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ropczycach.

Inspektor Ochrony Danych (IOD) został wyznaczony. Do jego zadań należy m.in. monitorowanie przestrzegania przepisów RODO przez Administratora Danych. Z IOD mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pisemnie na adres Poradni lub na adres e- mail IOD: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Przepisy o ochronie danych osobowych zobowiązują Poradnię do przekazania Państwu kilku ważnych informacji w chwili, gdy przekazują Państwo swoje dane osobowe, jaki dane osobowe Państwa dziecka niezbędne do załatwienia sprawy. Ten obowiązek może pojawić się również w przypadku, gdy Poradnia pozyskuje Państwa dane od osób trzecich, bądź z innych źródeł.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w konkretnych sprawach zamieszczone zostały w na stronie internetowej Poradni www.poradniapp.spropczyce.pl w zakładce RODO -> Klauzule informacyjne. Nadto informacje te można uzyskać osobiście w Poradni.

Najważniejsze zasady, jakimi kieruje się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ropczycach przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych:

  • Dane osobowe zbierane są tylko i wyłącznie w minimalnym zakresie, czyli niezbędnym do realizacji celów i zadań, dla których są zbierane.
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ropczycach dba o aktualność i poprawność danych osobowych i niezwłocznie reaguje na każde wnioski o sprostowanie czy ich aktualizację.
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ropczycach realizuje przysługujące prawa do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu. Niemniej jednak ww. prawa mogą podlegać ograniczeniom, które wynikają wprost z przepisów prawa.
  • Zasady gromadzenia i przechowywania danych osobowych regulują przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ropczycach chroni dane osobowe przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, jak i nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem.
  • Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ropczycach wdrożyła i przestrzega środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO. Opracowano i wdrożono szereg procedur mających między innymi za zadanie zabezpieczyć dane osobowe przed dostępem osób nieuprawnionych.

Załączniki:

1.Zasady rozpatrywania wniosków od osób fizycznych

2. Sposób realizacji praw